IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

فراخوان دوره MBA نظام کیفیت در آزمایشگاه در قالب آموزش های آزاد جهت کارشناس ها، تکنسین ها، سوپروایزرها و بخش های آزمایشگاه های بالینی به صورت حضوری و مجازی