IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

فراخوان کمیته پژوهش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در ارتباط با حمایت از انتشار کتب اعضاء محترم انجمن در حوزه علوم آزمایشگاهی