IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کمیته بین الملل: پروژهLiveMyLab (بازدید از آزمایشگاه من) – کارگروه روابط عمومی و دانشمندان جوان IFCC