IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

از استانداردها تا اعتبار: سفر با ما IACLD-Accreditation Body آغاز می‌شود

نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران